V podravski statistični regiji je v 2016 živelo 16 % prebivalcev Slovenije. Delež 0–14 let starih prebivalcev je bil v tej regiji drugi najnižji (13,6 %); nižji je bil samo še v pomurski statistični regiji. Število prebivalcev te regije se je v 2016 glede na prejšnje leto nekoliko zmanjšalo: naravni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal –1,4, selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa –0,1. Delež otrok, rojenih neporočenim materam, je bil v 2016 tukaj eden višjih (68 %). Tudi odstotek umrlih pred 65. letom je bil tukaj tretji najvišji v Sloveniji (19,6 %). Delež višješolsko in visokošolsko izobraženih prebivalcev (25–64 let) je bil v tej regiji nižji od slovenskega povprečja, znašal je 25 %; med študenti iz te regije je bil delež tistih, ki so študirali v osrednjeslovenski statistični regiji, najmanjši (21 %). Stopnja brezposelnosti v tej regiji (9,0 %) je bila višja od slovenskega povprečja (8,0 %).

Ta regija je ustvarila 12,8 % nacionalnega BDP, BDP na prebivalca pa je bil peti najnižji v Sloveniji. V 2016 je tukaj delovalo nekaj več kot 26.100 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 4,5 osebe. V 2016 je bilo tukaj dokončanih 516 stanovanj, od tega je bilo skoraj 80 % novogradenj. V 2016 so tukaj našteli 579.800 turističnih prenočitev, od tega je bilo skoraj dve tretjini prenočitev tujih turistov. 9 % vseh prenočitev so ustvarili nemški turisti. V 2016 je tukaj nastalo 469 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno so zbrali 71 % teh odpadkov. Po deležu obsojenih na 1.000 prebivalcev (3,9) je bila ta regija tretja. V 2016 je bilo tukaj 10.990 kmetijskih gospodarstev; povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je bil tukaj peta največja (7,2 ha).