Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)345102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,20,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,742,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,29,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,39,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,10,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,40,5
Indeks staranja104,5125,4
Indeks staranja za moške137,6150,7
Indeks staranja za ženske74,4101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)85,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1615
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,021,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,059,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
352410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
339347