Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)135102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,20,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,49,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,00,5
Indeks staranja118,1125,4
Indeks staranja za moške147,1150,7
Indeks staranja za ženske88,8101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1515
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,810,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)54,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,559,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
334410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,953,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
188347