Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)749102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,80,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,942,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,011,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,19,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,59,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,40,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,40,5
Indeks staranja178,3125,4
Indeks staranja za moške216,7150,7
Indeks staranja za ženske141,4101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,510,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)21,821,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,459,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
466410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
47,353,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
441347