Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)55102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,99,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,30,5
Indeks staranja132,3125,4
Indeks staranja za moške150,0150,7
Indeks staranja za ženske115,6101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)79,277,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1215
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)64,821,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,259,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
465410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
56,153,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
325347