Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,911,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,59,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,69,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,90,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,50,5
Indeks staranja77,9125,4
Indeks staranja za moške84,7150,7
Indeks staranja za ženske70,9101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,977,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1615
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)105100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,510,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)14,221,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,259,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
324410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
56,153,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
307347