Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)102102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)23,30,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,011,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,39,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,99,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,80,5
Indeks staranja94,3125,4
Indeks staranja za moške112,2150,7
Indeks staranja za ženske78,5101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)83,177,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1315
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,710,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,359,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
49,653,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
333347