Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)37102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)5,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,50,5
Indeks staranja131,1125,4
Indeks staranja za moške150,0150,7
Indeks staranja za ženske112,3101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,977,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1315
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,510,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)68,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,959,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
393410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
49,953,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
230347