Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)80102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,50,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,942,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,90,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,40,5
Indeks staranja84,9125,4
Indeks staranja za moške109,4150,7
Indeks staranja za ženske63,3101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)84,177,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1315
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,021,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,859,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
343410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,653,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
354347