Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)328102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,50,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,342,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,69,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,30,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,10,5
Indeks staranja146,5125,4
Indeks staranja za moške170,2150,7
Indeks staranja za ženske125,4101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)84,777,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)2115
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,110,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,021,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,059,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
333410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
57,253,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
403347