Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)107102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,30,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,39,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,59,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,89,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,30,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,00,5
Indeks staranja150,7125,4
Indeks staranja za moške175,8150,7
Indeks staranja za ženske125,4101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,177,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,710,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)46,921,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,559,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
420410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
273347