Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)33102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,80,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,911,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
11,19,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,69,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,10,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,90,5
Indeks staranja123,4125,4
Indeks staranja za moške146,4150,7
Indeks staranja za ženske102,1101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,610,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,321,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,559,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
385410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
55,153,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
178347