Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)1.048102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,10,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,342,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,79,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,59,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,10,5
Indeks staranja130,3125,4
Indeks staranja za moške160,5150,7
Indeks staranja za ženske101,5101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)82,877,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1715
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)115100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)113100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,910,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-4,421,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,459,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
442410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
51,153,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
414347