Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)86102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,10,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)46,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
21,411,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,70,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,50,5
Indeks staranja196,1125,4
Indeks staranja za moške219,3150,7
Indeks staranja za ženske171,0101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)68,177,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3139
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1315
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
19,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)24,821,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,159,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
456410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
51,353,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
273347