Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)15102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,30,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,842,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,39,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,90,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,20,5
Indeks staranja157,2125,4
Indeks staranja za moške192,8150,7
Indeks staranja za ženske125,4101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)70,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,910,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,021,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,459,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
631410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,453,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
378347