Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)133102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,10,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,111,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)16,29,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,40,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,30,5
Indeks staranja128,2125,4
Indeks staranja za moške150,3150,7
Indeks staranja za ženske108,1101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)82,677,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)22,821,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,759,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
387410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,253,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
535347