Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,20,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
21,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)17,19,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,10,5
Indeks staranja139,9125,4
Indeks staranja za moške197,2150,7
Indeks staranja za ženske92,1101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)67,877,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)78100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
22,010,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-4,321,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)31,759,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
410410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
51,853,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
153347