Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)372102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,50,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,111,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,69,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,39,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,30,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,80,5
Indeks staranja111,8125,4
Indeks staranja za moške135,8150,7
Indeks staranja za ženske89,0101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,377,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1515
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)101100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,510,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)16,721,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,859,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
373410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,153,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
475347