Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,49,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,19,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,39,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,10,5
Indeks staranja133,2125,4
Indeks staranja za moške189,2150,7
Indeks staranja za ženske96,5101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,377,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1315
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,910,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-8,021,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,959,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
511410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
57,953,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
241347