Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,00,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,742,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,011,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
11,19,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,70,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,70,5
Indeks staranja148,3125,4
Indeks staranja za moške168,5150,7
Indeks staranja za ženske127,4101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,977,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,510,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-9,821,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,159,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
504410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
66,153,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
296347