Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)37102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,50,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,242,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,811,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
11,99,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,19,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,09,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,80,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,70,5
Indeks staranja162,3125,4
Indeks staranja za moške202,6150,7
Indeks staranja za ženske125,9101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,577,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1315
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,110,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)16,021,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,059,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
478410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
59,953,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
322347