Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)111102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,242,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,89,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,5
Indeks staranja96,3125,4
Indeks staranja za moške113,4150,7
Indeks staranja za ženske79,9101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)79,477,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,110,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)12,321,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,259,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
356410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,453,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
385347