Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)111102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,60,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,19,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,19,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,60,5
Indeks staranja165,5125,4
Indeks staranja za moške203,3150,7
Indeks staranja za ženske132,0101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,977,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1515
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,110,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3,021,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,859,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
442410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
55,653,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
613347