Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)65102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,00,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,311,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
11,49,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,49,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,99,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,40,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,50,5
Indeks staranja109,6125,4
Indeks staranja za moške146,0150,7
Indeks staranja za ženske78,6101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)67,977,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1315
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)36,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,359,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
447410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
51,853,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
147347