Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)9102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,60,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,69,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,90,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,20,5
Indeks staranja135,1125,4
Indeks staranja za moške151,1150,7
Indeks staranja za ženske119,1101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)815
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)41,921,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,759,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
553410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
59,553,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
580347