Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)557102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,30,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,411,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,49,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,19,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,60,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,00,5
Indeks staranja142,7125,4
Indeks staranja za moške171,7150,7
Indeks staranja za ženske114,7101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,777,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1215
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,710,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)16,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,159,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
513410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,453,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
726347