Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)22102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,10,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,29,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,40,5
Indeks staranja138,0125,4
Indeks staranja za moške150,5150,7
Indeks staranja za ženske124,7101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,777,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1115
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,310,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)24,821,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,459,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
518410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
62,653,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
279347