Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)44102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,80,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
11,69,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,29,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,80,5
Indeks staranja144,9125,4
Indeks staranja za moške170,4150,7
Indeks staranja za ženske119,4101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)70,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1715
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,110,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)108,221,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,959,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
449410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
55,453,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
207347