Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)92102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,49,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,19,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)17,59,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,40,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,70,5
Indeks staranja115,2125,4
Indeks staranja za moške144,8150,7
Indeks staranja za ženske88,8101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)83,477,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1015
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)97100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)15,721,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)66,859,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
320410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
53,153,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
219347