Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)170102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,911,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,59,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,29,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,30,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,40,5
Indeks staranja136,8125,4
Indeks staranja za moške155,6150,7
Indeks staranja za ženske117,7101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)80,677,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1115
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)72100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)76100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)47,321,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,959,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
351410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
56,253,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
265347