Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)114102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,342,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,29,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,80,5
Indeks staranja152,7125,4
Indeks staranja za moške188,6150,7
Indeks staranja za ženske120,2101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)75,777,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1215
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,812,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,710,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)22,721,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,259,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
417410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,553,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
382347