Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)24102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,10,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,942,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,211,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,39,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,39,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,10,5
Indeks staranja127,0125,4
Indeks staranja za moške147,4150,7
Indeks staranja za ženske108,5101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)85,877,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4139
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,759,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
403410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
53,853,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
229347