Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)137102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,50,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,342,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,50,5
Indeks staranja116,1125,4
Indeks staranja za moške155,3150,7
Indeks staranja za ženske81,3101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,777,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,510,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)67,921,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,959,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
345410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,253,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
197347