Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)169102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,50,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,70,5
Indeks staranja109,0125,4
Indeks staranja za moške116,6150,7
Indeks staranja za ženske101,0101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)79,877,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1315
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,421,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,959,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
374410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
56,353,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
212347