Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)85102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,20,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,89,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,80,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,40,5
Indeks staranja135,8125,4
Indeks staranja za moške163,1150,7
Indeks staranja za ženske109,5101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,777,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,310,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,021,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,159,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
343410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
244347