Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)102102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,90,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,842,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,411,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,39,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,70,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,60,5
Indeks staranja110,3125,4
Indeks staranja za moške122,5150,7
Indeks staranja za ženske97,5101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)70,977,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2939
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)815
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,510,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)61,921,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,659,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
364410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
48,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
232347