Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)490102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,742,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,411,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,99,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,49,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,20,5
Indeks staranja94,6125,4
Indeks staranja za moške115,4150,7
Indeks staranja za ženske75,2101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)85,877,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1515
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,921,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,159,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,853,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
375347