Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)65102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,142,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,911,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,89,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,89,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,5
Indeks staranja90,5125,4
Indeks staranja za moške106,3150,7
Indeks staranja za ženske76,3101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)80,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1715
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,821,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,359,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
345410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,653,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
174347