Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)38102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,59,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,39,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,80,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,60,5
Indeks staranja118,9125,4
Indeks staranja za moške158,6150,7
Indeks staranja za ženske88,5101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)83,777,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1615
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,910,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)16,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,859,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
364410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
50,953,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
202347