Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)99102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,00,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,99,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,69,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,39,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,20,5
Indeks staranja104,2125,4
Indeks staranja za moške128,7150,7
Indeks staranja za ženske81,7101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)85,477,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1715
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,421,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)69,059,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
347410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,353,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
267347