Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)34102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,80,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,811,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)15,59,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,49,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,10,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,90,5
Indeks staranja131,3125,4
Indeks staranja za moške161,3150,7
Indeks staranja za ženske104,7101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)86,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2939
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1815
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,810,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)152,621,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,859,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
421410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
53,353,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
177347