Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,30,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,742,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,29,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,20,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,50,5
Indeks staranja96,2125,4
Indeks staranja za moške118,9150,7
Indeks staranja za ženske75,7101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,377,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1615
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,812,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)9,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)68,159,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
326410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
53,753,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
247347