Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,40,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,011,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,59,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,00,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,40,5
Indeks staranja117,0125,4
Indeks staranja za moške126,4150,7
Indeks staranja za ženske107,4101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,577,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1815
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)67,721,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,759,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
53,453,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
213347