Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)83102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,20,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,79,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,79,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,99,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,90,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,30,5
Indeks staranja98,0125,4
Indeks staranja za moške130,0150,7
Indeks staranja za ženske73,1101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)68,177,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)715
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,910,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)77,221,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,459,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
412410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
55,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
253347