Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,60,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,59,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,19,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,10,5
Indeks staranja122,2125,4
Indeks staranja za moške150,5150,7
Indeks staranja za ženske96,7101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)78,377,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1715
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,759,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
393410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
54,353,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
265347