Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)38102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,20,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,311,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,69,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,99,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,30,5
Indeks staranja101,3125,4
Indeks staranja za moške114,1150,7
Indeks staranja za ženske88,8101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)63,477,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1115
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,410,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)64,121,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,659,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
381410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,453,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
239347