Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)78102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,10,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,442,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,011,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,69,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)15,29,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,60,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,50,5
Indeks staranja152,3125,4
Indeks staranja za moške187,6150,7
Indeks staranja za ženske118,0101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,677,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1515
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,110,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)53,821,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,759,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
359410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
52,953,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
207347