Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)393102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,90,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,242,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,411,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,09,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,30,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,20,5
Indeks staranja104,8125,4
Indeks staranja za moške117,9150,7
Indeks staranja za ženske92,2101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,377,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,810,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)32,421,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,459,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
370410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
48,453,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
332347