Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,10,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,642,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,311,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,69,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,39,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,49,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,90,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,00,5
Indeks staranja131,6125,4
Indeks staranja za moške141,9150,7
Indeks staranja za ženske121,1101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,077,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1415
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,510,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-6,521,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)66,259,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
425410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
57,353,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
269347