Kazalniki za leto 2016 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)137102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,30,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,042,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,511,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,19,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,89,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,30,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,60,5
Indeks staranja119,5125,4
Indeks staranja za moške150,5150,7
Indeks staranja za ženske90,2101,6
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,577,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1215
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)75100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,710,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)58,221,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,759,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
330410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
50,053,1
Komunalni odpadki (kg/preb)
209347